Gönenli Süt ve Süt Ürünleri - Peynir,cheddar, dilimli peynir, tereyağı, kaşarpeyniri, uht krema, salep, puding, dondurma miksi, pst, süt tozu

ilke ve Standartlar

 

KALiTE VE GIDA GÜVENLiGi POLiTiKAMIZ

 • Fabrikamızda üretilen tüm ürünlerde önceliğimiz ve sorumluluğumuz; hammadde temininden son ürün tüketimine kadar geçen tüm aşamalarda, gıda güvenliği ve yasal gerekliliklere uyumu sağlamak, müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda daha kaliteli ürün ve hizmet sunarak memnuniyeti en üst seviyede tutmaktır.
 • Bu hedefe ulaşmak için sürekli gelişim planımız;
 • Gıda güvenliği, yasal gereklilikler ve standartlara uymak,
 • Ürün tasarımından müşteri geri bildirimine kadar olan süreçlerin kalite süreçlerinin içine entegrasyonunu sağlamak,
 • Ürünlerimizde, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını belirleyerek karşılamak, müşteri ile açık ve yakından iletişimde bulunmak,
 • Müşteri tercihlerini izleyerek bağlılığının devamı için yeni sistemler geliştirmek,
 • Kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini yerine getirmek üzere tüm organizasyona;  kişisel ihtiyaç ve fonksiyonlarına göre eğitim vererek, kazanılan bilgi ve tecrübeyi uygulamak üzere gelişimlerine katkıda bulunmak ve toplam kalite yönetimini yaşam biçimine dönüştürerek çalışan memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak,
 • Organizasyonun tüm fonksiyonlarındaki süreçlerin performanslarını izlemek ve iyileştirmek,
 • Toplam kalite yönteminde etkinliği artırmak için süreçleri tüm iş ortakları ile paylaşmak ve onların gelişmelerine katkıda bulunmak,
 • Güvenilir ürün, verimlilik ve karlılık ilkelerinin benimsendiği doğru maliyetli ürünleri geniş müşteri kitlelerine ulaştırmaktır.
 •  

 

çevre yönetimi

ÇEVRE POLiTiKAMIZ

 • Fabrikamızda, hammadde temininden son ürün tüketimine kadar güvenli, yüksek kalite ve hijyen seviyesinde  ürettiğimiz ürünleri tüketicilerimize sunarken çevreyi korumak, üretim ve hizmet faaliyetlerimizden kaynaklanan etkileri sürekli ve sürdürülebilir şekilde iyileştirerek ihtiyaçları belirlemek ana  sorumluluklarımızdandır.
 • Bu sorumluluğu yerine getirmek için başlıca ilkelerimiz;
 • Çevre ile ilgili yasal gereklilikleri yerine getirmek, çevre politikası ve standartlara uygun hareket etmek,
 • Karbon ve su ayakizini azaltarak ve ölçerek, çevreye olan etkisini en alt seviyeye indirmek,
 • Atık oluşumu ve doğal kaynakların tüketimini en aza indirmek,
 • Geri kazanımlı, çevre dostu malzemeleri kullanmak ve bunun için gerekli araştırmaları yaparak uygulamaları iyileştirmek,
 • Herhangi bir çevre kazası ve acil durumda çevresel zararları en aza indirgemek için gerekli tedbirleri almak,  tüm proses ve ekipmanlara risk değerlendirmesi yapmak,
 • Tüm iş ortakları ve paydaşlarımız ile çevre konusunda işbirliğinde bulunarak iyi uygulamaları ve çalışmaları teşvik etmek, organizasyonda çevre bilinci oluşturmak ve bireysel sorumluluk kazandırmak,
 • Çevre ile ilgili aksiyonları ve performans göstergelerini periyodik olarak gözden geçirmek ve sürekli gelişimini sağlamaktır.
 •  

 

IS SAGLIGI VE GUVENLiGi POLiTiKAMIZ

 • Fabrikamızın tüm faaliyet alanlarında, çalışanlarımızın ve bizimle çalışan iş ortaklarımızın iş sağlığı ve güvenliğini korumak en önde gelen sorumluluklarımızdandır.   
 • Bu kapsamda tüm çalışanlarımızın katılımıyla;
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal gereklilikleri yerine getirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği performansını geliştirmeye ve arttırmaya yönelik çalışmalara katılmak,
 • Güvenli davranışı temel alan iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak,
 • Mevcut faaliyet alanlarında ve her yeni projede, tüm kaza risklerini değerlendirmek ve gerekli düzeltici-önleyici tedbirleri almak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut ve yeni işe alınan çalışanları eğitmek ve sürekli bilgilendirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili vakaları, sonuçları ve performans değerlerini gözden geçirmek, tekrarının yaşanmaması için gerekli tedbirleri alarak çalışanlar ve iş ortaklarımızla paylaşmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm iş ortaklarımızla işbirliği yapmak, birinci  önceliğimizdir.
 • Tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanarak “sıfır iş kazası” ‘nı tek kabul edilebilir hedef olarak benimsiyoruz.
 •  

 

SOSYAL SORUMLULUK POLiTiKA ve iLKELERiMiZ

 • Gönenli Süt insana verdiği değerin bir parçası olarak, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder.
 • Sosyal sorumluluklarımızı hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer iş ortaklarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.
 • Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı,
 • Sözleşme ile bağlanmış, gönüllü çalışılmasını sağlamayı,
 • Tüm çalışanları eşit şartlar altında beceri ve yeteneğine uygun pozisyonda istihdam etmeyi,
 • Tüm çalışanların her türlü özgürlüğü olduğu gibi toplu sözleşme ve birlik kurma konusunda seçimini yapma imkanı sağlamayı,
 • Çalışanları ırk, renk, dil, etnik köken, siyasal görüş, medeni durum, yaş, hamilelik, cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi, ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,
 • Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, mobbing uygulamamayı, fiziksel veya psikolojik taciz yada zorlamaya izin vermemeyi,
 • Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uymayı, çalışanlarına haftada bir gün izin vermeyi,
 • Kanunlar ve toplu sözleşme ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, belirlenen asgari ücretin altında işçi çalıştırmamayı,
 • Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,
 • Çalışanların öneri ve şikayetlerini öneri sistemi ve işçi temsilcileri vasıtası ile yönetime bildirmeyi ve bu konuların çözümleri yönetim tarafından analiz edilerek sonuçlandırmayı,
 • Sosyal uygunluk faaliyetlerini yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, işyeri davranış kurallarına uygun bir yönetim sistemi çatısı altında yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.
 •  

 

SÜT TOPLAMA ve ALIM STANDARTLARIMIZ

 • Süt alım merkezlerine gelen sütleri sağlam ve kalite bir şekilde soğutma tanklarına almak, soğutmak ve fabrikaya teslim edinceye kadar korumaktır.
 • Süt alım merkezlerine gelen sütler teste tabi tutularak kalite değerleri dışındaki sütler kabul edilmemektedir.
 • Bu testler sırasında sütlerin ;koku, görünüş, renk ve sıcaklık kontrolleri yapılmaktadır.. Kalitesinden şüphelenilen sütler kabul edilmemektedir.
 • Süt kabul sırasında çalışan merkez personeli uygun kıyafet ve saç sakal, tırnak-el-yüz temizliğine dikkat edilmektedir.
 • Teslim alınan çiğ sütler belirtilen sıcaklık değerine ulaşıncaya kadar merkezde bekletilmektedir.
 • Soğutma tanklarının montaj ve demontaj işlemlerine yetkili kişiler dışında müdahale edilmemektedir.
 • Tanker şoförleri sütü tankere yüklemeden önce merkezden yükleyeceği sütü temsil eden numuneyi alır. Örnek kabına doldurarak ilgili merkez adını belirtmektedir.
  • Süt kabulünden geçen sütlerin genel kontrol ve yöntemleri;
  • 1-Fiziksel muayene,
  • 2- Su karışımı olup olmadığı,
  • 3- Ön antibiyotik-ileri antibiyotik testi,
  • 4- Sütün dayanıklılık testi,
  • 5- Yağ, kuru madde, ph, özgül ağırlık testi,
  • 6-Tanker genel temizlik uygulama ve kontrolleri yapılmaktadır.
  • 7-Toplama merkezinden fabrikaya sevkine kadar sabotaj riskine karşı özel kilit uygulaması bulunmaktadır.
  • 8-Mikrobiyolojik olarak; 1- Toplam bakteri sayımı 2- Psikrofilik bakteri sayımı 3-Sporlu bakteri sayımı  yapılmaktadır.
 •  

 

ENERJİ POLİTİKASI

 • Bu politikanın kapsamı Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin faaliyet gerçekleştirdiği Taştepe Mahallesi Taştepe Sokak No:38 Gönen/ Balıkesir adresindeki fabrikamızda bulunan tüm bina ve tesisleri içermektedir. Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş. Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde yukarıdaki adreste belirtilen fabrikamızın tüm faaliyetleri ve hizmetleri süresince, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, yasal ve diğer gerekliliklere uymayı, ilişkide olduğu tüm tarafların bu politikaya katılımını sağlamayı, her kademede verilecek eğitimler ile Enerji Yönetim Sistemi bilincini kurumsal bir kültüre dönüştürmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kalmayı hedeflemektedir.
 • Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş. olarak;
  • Çalışanlarımızın tam katılım ve desteği ile mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ve operasyonlardan ödün vermeden sağlamayı ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji performanslarını sürekli geliştirmeyi,
  • En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmayı, uygulamayı ve devamlılığını sağlamayı,
  • Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,
  • Enerjinin dağıtım ve tüketimi aşamalarında enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için her türlü bilgi ve kaynaktan yararlanmayı, yeni teknolojileri takip etmeyi ve alternatif enerji kaynaklarını araştırmayı,
  • İşe giriş eğitimlerinde adaylara enerji politikasının amaç ve hedeflerinin ne olduğu, Enerji Yönetim Sistemi ve enerji verimliliği ile ilgili bilgiler verilmesini,
  • Kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli eğitim programları düzenlemeyi, bu faaliyetler için gerekli her türlü bilgi, doküman ve kaynakları sağlamayı ve aktif rol oynamayı,
  • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere, zorunlu standartlara ve diğer gerekliliklere uymayı,
  • Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve altyüklenicilerle Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,
  • Enerji, ürün, ekipman ve servislerin satın almasında ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almayı taahhüt ederiz.

 

 

 

 

 

Tasarım ve Programlama oxygen tasarım