Gönenli Süt ve Süt Ürünleri - Peynir,cheddar, dilimli peynir, tereyağı, kaşarpeyniri, uht krema, salep, puding, dondurma miksi, pst, süt tozu

ilke ve Standartlar

 

KALiTE VE GIDA GÜVENLiGi POLiTiKAMIZ

 • Önceliğimiz; tüm ürünlerimizde hammadde temininden son ürün tüketimine kadar olan tüm aşamalarda, kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi şartlarını yerine getirmek, yasal gerekliliklere uymak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun kaliteli ürün ve hizmet sunmak ve böylece müşteri ve tüketici memnuniyetini en üst seviyede tutmaktır.
 • Bu hedefe ulaşmak için sürekli gelişim planımız;
 • ⦁ Gıda güvenliği, yasal gereklilikler ve standartlara uymak,
 • ⦁ Ürün tasarımından müşteri geri bildirimine kadar olan süreçlerin kalite süreçlerine entegrasyonunu sağlamak, bu süreçlerin performansını ölçmek, izlemek ve iyileştirmek,
 • ⦁ Tüm ilgili süreçlerde müşteri ile açık ve yakından iletişimde bulunmak,
 • ⦁ Kalite ve gıda yönetim sisteminin gerekliliklerini yerine getirmek üzere, çalışanlara kişisel ihtiyaç ve fonksiyonlarına göre eğitim vererek, gelişimlerine katkıda bulunmak ve gıda güvenliği kültürünü geliştirmek,
 • ⦁ İlgili kalite ve gıda güvenliği süreçlerini iş ortakları ile paylaşmak, süreçleri sistematik olarak gözden geçirerek iyileştirmek
 • ⦁ Uzun dönemli iş ortaklığı anlayışıyla güvenilir ürün, verimlilik ve karlılık ilkelerinin benimsendiği, doğru maliyetli ürünleri geniş müşteri kitlelerine ulaştırmaktır.
 •  

 

çevre yönetimi

ÇEVRE POLiTiKAMIZ

 • T.C. yasalarının ön gördüğü çevre ile ilgili, kanun ve yönetmeliklere uymayı,
 • Ürünlerin tasarımından tüketimine kadar çevresel etkilerinin belirlenip sürdürülebilir gelişmeyi sağlamayı,
 • İşletmedeki tüm proses aşamalarında, oluşabilecek kirliliğin önlenmesini ve oluşan tüm atıkların öncelikle geri kazanımı veya bertarafı ile ilgili gerekli faaliyetlerin yapılmasını,
 • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde, çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp doğal kaynakların korunmasını sağlamayı,
 • Doğal kaynaklar ve enerji tüketimini periyodik olarak yenilenebilen ve izlenebilen hedefler belirleyerek en aza indirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmeyi ,
 • Herhangi bir çevre kazası ve acil durumda, çevresel zararları en aza indirgemek için gerekli tedbirleri almayı,
 • Tüm iş ortakları ile çevre konusunda işbirliğinde bulunarak; iyi uygulamaları ve çalışmaları teşvik etmeyi, organizasyonda çevre bilinci oluşturmak ve bireysel sorumluluk kazandırmayı,
 • Ulusal ve Uluslararası anlamda bağlayıcılığı bulunan çevre konulu yasalara ve diğer çevresel unsurlara bağlı kalınarak, sistem performansında sürekli iyileştirmeyi hedefleyen uygulamaların planlanmasını ve icrasını
 • İşimizin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul ve taahhüt ederiz.
 •  

 

IS SAGLIGI VE GUVENLiGi POLiTiKAMIZ

 • Fabrikamızın tüm faaliyet alanlarında, çalışanlarımızın ve bizimle çalışan iş ortaklarımızın iş sağlığı ve güvenliğini korumak en önde gelen sorumluluklarımızdandır.   
 • Bu kapsamda tüm çalışanlarımızın katılımıyla;
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal gereklilikleri yerine getirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği performansını geliştirmeye ve arttırmaya yönelik çalışmalara katılmak,
 • Güvenli davranışı temel alan iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak,
 • Mevcut faaliyet alanlarında ve her yeni projede, tüm kaza risklerini değerlendirmek ve gerekli düzeltici-önleyici tedbirleri almak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut ve yeni işe alınan çalışanları eğitmek ve sürekli bilgilendirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili vakaları, sonuçları ve performans değerlerini gözden geçirmek, tekrarının yaşanmaması için gerekli tedbirleri alarak çalışanlar ve iş ortaklarımızla paylaşmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm iş ortaklarımızla işbirliği yapmak, birinci  önceliğimizdir.
 • Tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanarak “sıfır iş kazası” ‘nı tek kabul edilebilir hedef olarak benimsiyoruz.
 •  

 

SOSYAL SORUMLULUK POLiTiKA ve iLKELERiMiZ

 • Gönenli Süt insana verdiği değerin bir parçası olarak, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder.
 • Sosyal sorumluluklarımızı hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer iş ortaklarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.
 • Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı,
 • Sözleşme ile bağlanmış, gönüllü çalışılmasını sağlamayı,
 • Tüm çalışanları eşit şartlar altında beceri ve yeteneğine uygun pozisyonda istihdam etmeyi,
 • Tüm çalışanların her türlü özgürlüğü olduğu gibi toplu sözleşme ve birlik kurma konusunda seçimini yapma imkanı sağlamayı,
 • Çalışanları ırk, renk, dil, etnik köken, siyasal görüş, medeni durum, yaş, hamilelik, cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi, ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,
 • Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, mobbing uygulamamayı, fiziksel veya psikolojik taciz yada zorlamaya izin vermemeyi,
 • Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uymayı, çalışanlarına haftada bir gün izin vermeyi,
 • Kanunlar ve toplu sözleşme ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, belirlenen asgari ücretin altında işçi çalıştırmamayı,
 • Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,
 • Çalışanların öneri ve şikayetlerini öneri sistemi ve işçi temsilcileri vasıtası ile yönetime bildirmeyi ve bu konuların çözümleri yönetim tarafından analiz edilerek sonuçlandırmayı,
 • Sosyal uygunluk faaliyetlerini yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, işyeri davranış kurallarına uygun bir yönetim sistemi çatısı altında yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.
 •  

 

SÜT TOPLAMA ve ALIM STANDARTLARIMIZ

 • Süt alım merkezlerine gelen sütleri sağlam ve kalite bir şekilde soğutma tanklarına almak, soğutmak ve fabrikaya teslim edinceye kadar korumaktır.
 • Süt alım merkezlerine gelen sütler teste tabi tutularak kalite değerleri dışındaki sütler kabul edilmemektedir.
 • Bu testler sırasında sütlerin ;koku, görünüş, renk ve sıcaklık kontrolleri yapılmaktadır.. Kalitesinden şüphelenilen sütler kabul edilmemektedir.
 • Süt kabul sırasında çalışan merkez personeli uygun kıyafet ve saç sakal, tırnak-el-yüz temizliğine dikkat edilmektedir.
 • Teslim alınan çiğ sütler belirtilen sıcaklık değerine ulaşıncaya kadar merkezde bekletilmektedir.
 • Soğutma tanklarının montaj ve demontaj işlemlerine yetkili kişiler dışında müdahale edilmemektedir.
 • Tanker şoförleri sütü tankere yüklemeden önce merkezden yükleyeceği sütü temsil eden numuneyi alır. Örnek kabına doldurarak ilgili merkez adını belirtmektedir.
  • Süt kabulünden geçen sütlerin genel kontrol ve yöntemleri;
  • 1-Fiziksel muayene,
  • 2- Su karışımı olup olmadığı,
  • 3- Ön antibiyotik-ileri antibiyotik testi,
  • 4- Sütün dayanıklılık testi,
  • 5- Yağ, kuru madde, ph, özgül ağırlık testi,
  • 6-Tanker genel temizlik uygulama ve kontrolleri yapılmaktadır.
  • 7-Toplama merkezinden fabrikaya sevkine kadar sabotaj riskine karşı özel kilit uygulaması bulunmaktadır.
  • 8-Mikrobiyolojik olarak; 1- Toplam bakteri sayımı 2- Psikrofilik bakteri sayımı 3-Sporlu bakteri sayımı  yapılmaktadır.
 •  

 

 

 

 

Tasarım ve Programlama oxygen tasarım